Adatkezelési tájékoztató:

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

 

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

 

Felhasználási feltételek

 

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltűntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

ADATKEZELÉSI

TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILVÁNTARTÁS

MEDICAL SOLUTIONS KFT.

 1. május 25.

Tartalomjegyzék

 1. BEVEZETŐ
 2. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
 3. DEFINÍCIÓK
 4. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK
 5. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 7. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
 1. BEVEZETŐ

Cégünk, a MEDICAL SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „MEDICAL SOLUTIONS Kft.” vagy „Társaság”), mint adatkezelő elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a MEDICAL SOLUTIONS Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

 

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi szabályok folyamatosan elérhetők a Completdent Fogászati Klinikán, valamint a Társaság székhelyén.

 

Amennyiben az adatvédelmi tájékoztató bármely pontjával kapcsolatban bármely ügyfelünknek kérdése merül fel, úgy ügyfeleink az info@completdent.hu e-mail címre küldhetik meg részünkre, és mi készséggel megválaszoljuk ügyfeleink kérdéseit.

 

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely későbbi időpontban történő megváltoztatására.

 

Az esetleges változásokról a felhasználókat kellő időben tájékoztatja.

 

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. a jelen tájékoztatóban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 1. ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

MEDICAL SOLUTIONS Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7630 Pécs, Koksz utca 51.

Completdent Fogászati Klinika: 1139 Budapest, Gömb u. 44.

cégjegyzékszám: 02-09-080807,

Tel.: 06-1/792-3544

Hotline (0-24): 06-70/434-3158 vagy 06-70/434-3159

Fax: 06-1/792-3543

e-mail: kapcsolat@completdent.hu, vagy info@completdent.hu

honlap: https://www.completdent.hu/

 

 1. DEFINÍCIÓK

A jelen adatkezelési tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel írt fogalmak – kivéve, ha azok bármelyikét az adatkezelési tájékoztató szövege másként definiálja – az alábbi jelentéssel bírnak:

(A definíciókat a GDPR határozza meg)

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

 

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

 

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

 

 1. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSEK

4.1. Weboldal bejelentkezés és szolgáltatás igénybevétele

 

Az adatkezelés célja:

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. által nyújtott fogorvosi járóbeteg-ellátási és további beteg ellátási szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás egészségügyi szempontból kifogástalan és biztonságos ellátása, egészségügyi állapotfelmérés, a szolgáltatás megrendelések teljesítése, számla kiállítása, a szolgáltatásnyújtás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

– A különleges (egészségügyi) adatok tekintetében az érintett önkéntes hozzájárulása: a GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont és GDPR 9. cikk (2) bek. a.) pont

– A személyes adatok tekintetében jogi kötelezettség teljesítéséhez és szerződés teljesítéséhez szükséges: GDPR 6. cikk (1) bek. b.) és .c.) pont, Számv. tv. 169. § (2) bekezdése

 

A kezelt adatok köre:

 • weboldalon történő bejelentkezés során: választott kezelés típusa (egészségügyi adat), ügyfél neve, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe, egyéb megjegyzés körében egyéb, a természetes személlyel összefüggésbe hozható adat
 • telefonon vagy e-mailben történő bejelentkezés során: az ügyfél egészségügyi problémája, a választott kezelés típusa, ügyfél neve, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe, egyéb, a természetes személlyel összefüggésbe hozható adat
 • a fogorvosi rendelőben vizsgálatra vagy beavatkozásra (szolgáltatásnyújtás) történő személyes megjelenés során: ügyfél név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail, sürgősség esetén értesítendő személy/telefonszám, magán egészségpénztár azonosító, gyógyszerszedés ténye, gyógyszerrel kezelt betegség típusa, gyógyszer lista, hölgyek esetén terhesség vagy szoptatás ténye, metal allergia, penicillin allergia, más antibiotikum allergia, érzéstelenítő allergia, lathexgumi allergia, egyéb allergia, cukorbetegség, magas vérnyomás, alacsony vérnyomás, keringési problémák, pacemaker, mesterséges szívbillentyű, endocarditis, szívműtét, asthma, epilepszia, véralvadási zavar, pajzsmirigy betegségek, rheumás láz, tüdőbetegség, vese-betegség, immunrendszeri zavarok, AIDS/HIV pozitiv, májbetegség, chemoterápia, pszichiátriai kezelés, egyéb betegségek ténye, választott kezelés típusa

 

Az adatkezelés időtartama:

4.1.1. Bejelentkezési adatok tekintetében: az érintett kérésére történő törlésig

4.1.2. Szolgáltatásnyújtás valamennyi adata tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

Adattovábbítás

 • Bankkártyás fizetés (POS terminál) választása esetén, ennek teljesítése érdekében a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja továbbításra kerül a számlavezető bank felé
 • Az ügyfél bejelentkezését követően az ügyfél neve és esetleg telefonszáma beírásra kerül a ’Google naptárába’

Adatfeldolgozók:

Könyvelő

Valladium Kft.
cím: 2051 Biatorbágy
Ritsman Pál u. 26.

Tárhely szolgáltató:
Magyar Hosting Kft.
H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22..

Weboldal üzemeltető (szerkesztő)
Deák Sándor
4734 Szamosújlak
Petőfi utca 8

4.2. Weboldal bejelentkezés nélküli használata:

A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

 

4.3. Szerver naplózás

 

A honlap látogatása során a látogatói adatokat a rendszer automatikusan rögzíti (naplózza).

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze, azok kizárólag statisztikai célt szolgálnak.

 

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatása során a látogatói adatok automatikus rögzítésével a MEDICAL SOLUTIONS Kft. a szolgáltatások működését ellenőrzi.

Az adatkezelés jogalapja:

az érintett hozzájárulása, Ekertv. 13/A. § (1) bekezdése

 

A kezelt adatok köre:

a látogatás dátuma, a meglátogatott oldal címe, számítógép IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, számítógép IP címe, megtekintett URL cím, dátum és idő, mérete a megtekintett fájlnak, böngésző típusa, verziószám, operációs rendszer.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

 

4.4. Cookie („süti”) kezelés

 

Tájékoztató

 

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a weboldal igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból – összekapcsolhatja a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

 

 • Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott elrendezésre vonatkozó adatok tárolása
 • Az adatkezelés jogalapja: 2002/58/EK irányelv 5. cikk (3) bekezdés
 • A kezelt adatok köre: a weboldal korábbi meglátogatása során beállított oldalelrendezési nézet
 • Az adatkezelés időtartama: 3 hónap
 • Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.dunadental.hu weboldalon

A honlap látogatottságának méréséhez, a felhasználói szokások figyeléséhez, és statisztikák készítéséhez a MEDICAL SOLUTIONS Kft. a Google Analytics programot használja. Ez a program cookie-kat használ, mely cookie-k azonban csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek.

 

Ezen adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon érhető el bővebb tájékoztatás.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a

sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy

nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

4.5. Hírlevél küldése, értesítés akciókról e-mailen

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név (cégnév), lakcím (székhely)

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

4.6. Fogorvosi ellátás céljából történő adatkezelés:

 

A fogorvosi, szájsebészeti ellátás során az Adatkezelő rögzíti a kezelést igénybe vevő személy (érintett) személyes-, illetve a kezelés szakszerű lefolytatása céljából szükséges egészségügyi adatait. Az érintett vagy törvényes képviselője az egészségügyi és a személyazonosító adatokat az Adatkezelővel, mint egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés teljesítése érdekében adja meg az Adatkezelő részére.

 

Az érintett (törvényes képviselője) köteles a betegellátó felhívására egészségügyi és személyazonosító adatait átadni,

 • ha valószínűsíthető vagy beigazolódott, hogy valamely betegség kórokozója által fertőződött, vagy fertőzéses eredetű mérgezésben, illetve fertőző betegségben szenved,
 • ha arra szűrő- és alkalmassági vizsgálatok elvégzéséhez van szükség,
 • heveny mérgezés esetén,
 • ha valószínűsíthető, hogy az érintett foglalkozási eredetű megbetegedésben szenved,
 • ha az adatszolgáltatásra a kiskorú gyermek gyógykezelése, egészségi állapotának megőrzése vagy védelme érdekében van szükség,
 • ha bűnüldözés, bűnmegelőzés céljából, továbbá ügyészségi, bírósági eljárás, illetve szabálysértési vagy közigazgatási hatósági eljárás során az illetékes szerv a vizsgálatot elrendelte,
 • ha az adatszolgáltatásra a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti ellenőrzés céljából van szükség.

A gyógykezelés alatt az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell a szakmai szabályok-nak megfelelő adatokat. A kezelést végző fogorvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően – a kötelezően felveendő adatokon kívül – mely egészségügyi adat felvétele szükséges.

Az adatfelvétel során kerülni kell azon adatok rögzítését, amik közvetlenül nem kapcsolatosak a beteg gyógykezelésével.

A gyógykezelés során az egészségügyi dokumentáció kezelésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy a dokumentációhoz, illetve a beteg személyes adataihoz a gyógykezelt személy kezelését végzők férhessenek hozzá. Az Adatkezelőnél munkaviszonyban álló fogtechnikus munkakörben dolgozó munkavállalók a fogmű elkészítéséhez szükséges mértékben jogosultak megismerni a betegadatokat, a fogtechnikusok adatkezelésére egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak irányadóak.

 

 1. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. szem előtt tartja az adatbiztonságot, melyet biztonsági, technikai és szervezési intézkedésekkel igyekszik garantálni.

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. a személyes adatokat Magyarország területén, a rendelőjében elhelyezett védett saját szerveren tárolja.

5.1. Az egészségügyi dokumentáció tárolásának és archiválásának rendje:

 

A beteg vizsgálatával és gyógykezelésével kapcsolatos adatokat az egészségügyi dokumentáció tartalmazza. Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát.

 

Az egészségügyi dokumentációban fel kell tüntetni

 • a beteg személyazonosító adatait,
 • cselekvőképes beteg esetén az értesítendő személy, kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő nevét, lakcímét, elérhetőségét,
 • a kórelőzményt, a kórtörténetet,
 • az első vizsgálat eredményét,
 • a diagnózist és az ellátási tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a vizsgálatok elvégzésének időpontját,
 • az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket,
 • egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők megnevezését,
 • az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét,
 • a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat,
 • a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját,
 • a betegnek, illetőleg tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott tájékoztatás tartalmának rögzítését,
 • a beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, valamint ezek időpontját,
 • minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással lehet.

Az egészségügyi dokumentáció részeként meg kell őrizni:

 • az egyes vizsgálatokról készült leleteket,
 • a gyógykezelés és a konzílium során keletkezett iratokat,
 • a képalkotó diagnosztikus eljárások felvételeit.

Az egészségügyi dokumentáció esetében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az részletes, szakszerű, olvasható és visszakereshető legyen. Az Eüak tv. 30 §. 1 pontja értelmében az egészségügyi dokumentáció megőrzési ideje az adatfelvételtől számított legalább 30 év (zárójelentések esetében 50 év, képalkotó diagnosztikai felvételek esetében 10 év). Az Adatkezelő maga alakítja ki az egészségügyi dokumentáció tárolásának szabályait. Az Adatkezelőnek a tárolás során biztosítania kell a dokumentáció védelmét az illetéktelen hozzáférés-, eltulajdonítás, meghamisítás, valamint fizikai megsemmisülés ellen.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Érintett kérésére a MEDICAL SOLUTIONS Kft. bármikor tájékoztatást ad a felhasználóra vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A felhasználó a tájékoztatási kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, írásban kapja meg a kért tájékoztatást.

 

Adatok helyesbítése, törlése és zárolása

 

Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az adatkezelő által megjelölt elérhetőségeken. Törlés esetén azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A MEDICAL SOLUTIONS Kft. törli továbbá a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett kérelmére, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, a MEDICAL SOLUTIONS Kft. zárolja a személyes adatot. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatok törlését, zárolását, helyesbítését a MEDICAL SOLUTIONS Kft. 1 hónapon belül teljesíti. Amennyiben ezt nem teljesíti, 1 hónapon belül, közli az elutasítás indokait.

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a MEDICAL SOLUTIONS Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

A MEDICAL SOLUTIONS Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adat-kezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A felhasználó személyes adatai védelméhez való jogát bíróság előtt érvényesítheti.

Ezen túl továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

 

8. Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

A Medical Solutions Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.